Szanowni Państwo!

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
 i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166, 1386) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego szkołę informuję, że od dnia 15.10.2020 r. do dnia 22.10.2020 r.  zawieszona zostaje realizacja zajęć w szkole w formie stacjonarnej.

W tym okresie zajęcia edukacyjne oraz pozostałe zadania placówki realizowane będą
w formie pracy na odległość. Dotyczy to wszystkich zajęć edukacyjnych we wszystkich  oddziałach.

Realizacja pracy w formie zdalnej dotyczy również zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, nauczania w grupie.

W związku z powyższymi zmianami w organizacji pracy naszej szkoły informuję, że szczegółowy zakres nowych wytycznych w tym zakresie znajduje się w „Regulaminie organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej”, dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce „Zdalne nauczanie”.

Informuję ponadto, że uczniowie zostaną zapoznani z nowymi wytycznymi przez nauczycieli w pierwszym dniu nauki prowadzonej zdalnie.

W związku z niezwykle ważną kwestią ochrony danych osobowych w trakcie nauki zdalnej załączam Państwu również wytyczne w tym zakresie, stanowiące  załącznik do niniejszego pisma.

Załącznik: Informacja dla rodziców i uczniów na temat ochrony danych osobowych w trakcie nauki zdalnej

 

Uprzejmie dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

Anna Łysiak

Dyrektor szkoły