Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego poprawę. Szkoła promująca zdrowie jest inwestycją nie tylko w zdrowie, ale także edukacją młodego pokolenia. Tylko zdrowy uczeń jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągać wysokie wyniki. Jest to szkoła, w której panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy.  Zdrowie, czyli doskonałe samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników, jak również rodziców było naszym podstawowym celem działania. Dzięki promocji zdrowia chcieliśmy przekonać całą społeczności szkolną i lokalną, że warto inwestować we własne zdrowie i traktować je  jako lokatę na przyszłość.

Edukacja prozdrowotna jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie ważnym elementem programu pracy dydaktyczno -wychowawczej. W związku z prowadzonymi w szkole działaniami na rzecz promowania zdrowia oraz aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego zrodził się pomysł zgłoszenia szkoły do udziału w projekcie: ,,Szkoły Promujące Zdrowie".
Zgłoszenia naszej szkoły do Zachodniopomorskich Sieci Szkół Promujących Zdrowie dokonaliśmy w czerwcu 2008 roku.
Główny cel działań dyrekcji i nauczycieli tej szkoły to stworzenie szkoły nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla ucznia, zapewniającej mu wszechstronny rozwój. Przedstawiony cel jest spójny z założeniami programu wychowawczo- profilaktycznego naszej szkoły.

Warunkiem uzyskania przez szkołę Certyfikatu SzPZ był (trwający 1rok) okres przygotowawczy, w którym:

  • Nawiązano kontakt z wojewódzkim koordynatorem sieci szkół promujących zdrowie.
  • Złożono pisemną deklarację w tej sprawie.
  • Zapoznano radę pedagogiczną i radę rodziców z koncepcją, strategią i modelem tworzenia SzPZ; uzyskano przychylność na realizację projektu.
  • Powołano szkolny zespół i koordynatora.
  • Podjęto systemowe działania w zakresie promocji zdrowia – diagnoza, planowanie, realizacja, ewaluacja.
  • Opracowano program SzPZ i harmonogram działań.
  • Opracowano raport działań dla wojewódzkiego koordynatora SzPZ.

Po spełnieniu wszystkich wymogów dnia 9 listopada 2012r nasza szkoła otrzymała z rąk Pana Krzysztofa Rembowskiego - Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty oraz Pani Anny Mieczkowskiej - Członka Zarządu Woj. Zachodniopomorskiego Certyfikat przynależności do zachodniopomorskich sieci SzPZ. Uroczystość która miała odświętny charakter odbyła się w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu. Znaleźliśmy się w gronie czterech szkół województwa zachodniopomorskiego, które uzyskały ten certyfikat. Jest to wielki zaszczyt i wyróżnienie dla naszej szkoły .

Nasze hasło: Zdrowy Styl Życia – Szkoły Jedynki Zwyczaj!